კოლეჯის ანგარიშის ნომერი

ანგარიშის  ნომერი :

დასახელება - სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი

ს/კ - 202949159

მიმღები ბანკი -  სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 708957499

მისამართი - ე.ნინოშვილის ქ. N 55

დანიშნულება - სპეციალობა, (სპორტული ტური), გვარი, სახელი